ČeskyČesky

Obchodní a výrobní podmínky dodávek výrobků a služeb PROXIMA TISK s.r.o.

1. Předmět úpravy

Obchodní a výrobní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na všechny výrobky a služby (dále jen „zboží“) dodávané společností PROXIMA TISK s.r.o. v souvislosti se zakázkou. Podmínky dále upravují vztah mezi PROXIMA TISK s.r.o., (dále jen „dodavatel“) a klientem.

2. Termín dodání

Termín dodání je určen dohodou mezi dodavatelem a klientem a písemně nebo jinak (telefonem, e-mailem) potvrzen. Termín dodání, který je uveden v objednávce odběratele, se tudíž nepovažuje za závazný. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost v souvislosti s předáním výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů, jakož i při odběru zboží. Pokud klient nedodá tyto podklady předem domluveného termínu, prodlužuje se automaticky termín dodání o takto prodlenou dobu.

3. Dodání

Zboží odesílá dodavatel buď prostřednictvím dopravce (dopravcem se rozumí vlastní doprava dodavatele nebo fyzická či právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy a pošta), nebo je ponecháno k vyzvednutí na adrese dodavatele. Adresou dodavatele se rozumí Malešická 2679/49, Praha 3, otvírací doba pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hodin. Vyzvednutí zboží na adrese dodavatele mimo pracovní dobu je možné pouze po předem domluvené schůzce. Zboží bude expedováno na expediční místa uvedená v objednávce. Doprava na místo určení je placená služba, pokud není předem stanoveno jinak.

4. Přechod vlastnictví ke zboží

Vlastnictví ke zboží přechází na stranu klienta až po jeho úplném zaplacení. Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta dodáním zboží.

5. Cena kupní

Cena kupní je určena v kalkulaci. Tato cena nezahrnuje DPH a cenu dopravy. Dále cena nezahrnuje nutné vícenáklady vzniklé při výrobě zboží, pokud není dohodnuto jinak.

6. Jakost zboží

Jakost zboží musí odpovídat jakosti obvyklé v ČR a přiměřeně dané technologii zpracování a kvalitou vstupních výrobních podkladů předaných klientem.
V případě, že dodavatel pro klienta zhotovuje výrobní podklady z dodaných textů, diapozitivů, fotografií apod., tak závazným kritériem pro posuzování obsahové (textové) i formální správnosti (postavení textu, barevnost, atd.) je podpisem klienta schválená stránková korektura k tisku (imprimatur). Dodavatel neodpovídá za nedostatky a chyby, které klient ponechal v korektuře.
Pokud klient dodává jako výrobní podklady data ve formátu PS či PDF, musí se řídit přesně dle návodu na přípravu dat, který je k dispozici na internetové stránce http://www.proxima.net. Pokud nejsou podklady pro výrobu z dat připraveny dle výše uvedeného dokumentu, klient se zavazuje na své náklady tyto podklady opravit. O takto prodlenou dobu se automaticky prodlužuje termín dodání.

7. Barevné nátisky

Za závazný barevný vzor se považuje zkušební výtisk ze stroje, na kterém se zakázka realizuje, ne starší 24 hod. Povolená barevné odchylka je 5 %. Ostatní nátisky se považují pouze za orientační a nemohou být použity při reklamaci barevnosti zboží. V případě náročných zakázek, které jsou striktně závislé na přesné barevnosti, je nutno předem odsouhlasit náhled před tiskem.

8. Změny zakázky

Jakékoli změny v zadání nebo specifikaci této zakázky musí být dodavateli sděleny písemnou formou na e-mail digitisk@proxima.net. Realizace těchto změn je plně v kompetenci dodavatele. Pokud jsou tyto změny ze strany dodavatele realizovatelné, potvrdí je dodavatel e-mailem či telefonicky.

9. Balení

Konkrétní způsob balení zboží stanovuje klient v objednávce. Pokud není v tomto dokumentu způsob balení sjednán, nebo je požadovaný způsob balení nerealizovatelný, dodavatel je oprávněn s přihlédnutím k charakteru zboží o tomto rozhodnout bez vědomí klienta.

10. Povinnosti klienta při převzetí zásilky

Klient je povinen prohlédnout zboží při převzetí. Vady, které při této prohlídce klient zjistí, nebo které při řádné péči zjistit mohl, oznámí dodavateli písemnou reklamací nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží, přičemž vady zboží je povinen prokázat klient.
Pokud klient zjistitelné vady neoznámí dodavateli ve shora uvedené lhůtě, ztrácí proti dodavateli veškeré nároky z odpovědnosti za vady a škodu v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.

11. Záruční doba

Záruční doba za jakost zboží činí 6 měsíců ode dne převzetí zboží klientem za předpokladu, že klient skladuje zboží tak, aby toto zboží neutrpělo vlivem vysokých teplot, mrazu, vlhkosti, znečištění apod.
Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi nebo dopravcem.

12. Nároky z vad zboží

Nároky z vad zboží se řídí ustanoveními §436, 437, 438 a 439 Obchodního zákoníku. Dodávka zboží je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží zcela brání užívání zboží obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení dodávky nepodstatným způsobem.

13. Výrobní pokyny a součinnost klienta

Klient je povinen dle požadavku dodavatele předložit v požadované kvalitě, rozsahu a lhůtách výrobní podklady. Nevyžádané podklady se nevracejí. Pokud o jejich vrácení klient písemně nepožádá v objednávce, dodavatel je oprávněn s těmito podklady naložit podle svého uvážení, tj. včetně jejich likvidace.
Snížená kvalita výrobních podkladů dodaných klientem se může přiměřeným způsobem projevit do výsledné kvality zboží. Takový nedostatek se neposuzuje jako nekvalitní výroba.

14. Technologické limity

Digitální tisk se provádí na strojích s laserovou technologií tisku. Z toho důvodu nelze zejména:

  1. potiskovat strukturované materiály
  2. garantovat kvalitu tisku na jiných materiálech, než se běžně používají (např. vlastní papír)
  3. používat tisk pro opětovný tisk v laserových tiskárnách (toner se rozpeče)
  4. nelze tisknout přímé barvy, nerozlišuje se mezi tiskem dvěma a čtyřmi barvami. Např. barevnost 2/0 nelze, bude se jednat zase o 4/0. Černobílý tisk odlišit lze, specifikujte 1/0 či 1/1.

15. Používané materiály

Papírové substráty pro tisk jsou:

  • matná křída (80 g, 100 g, 120 g, 160 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g)
  • lesklá křída (120 g, 140 g, 170 g, 210 g, 250 g, 280 g, 300g, 350 g)
  • speciální substráty, jako např. pauzovací papír
  • samolepicí substráty – samolepky lze použít buď matné nebo lesklé, včetně předsekaných. Možné formáty jsou omezené, aktuální nabídku je možné si vyžádat na digitisk@proxima.net.

Při použití nestandardních materiálů platí následující omezení: dodavatel neručí za kvalitu (např. soutisk barev, oboustranné pasování) a trvanlivost tisku. Pokud klient dodává vlastní papír, musí ho dodat v množství dostatečném pro tisk, zkoušky a pro možné záseky ve stroji. Dodavatel v takovém případě nepřebírá ztráty vzniklé znehodnocením papíru v tiskovém stroji a nehradí ani případné vícenáklady spojené s řezáním a dopravou potřebného množství papíru.

16. Závěrečná ustanovení

Dodávka zboží se považuje za splněnou, jestliže odchylka nákladu dodaného zboží nebo jednotlivé mutace, případně zboží nekvalitně vyrobeného, nepřesáhne –2 % objemů výše sjednaných. Dodavatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu klientovi překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.

Klient bere na vědomí, že níže uvedené Obchodní a výrobní podmínky tvoří nedílnou součást dohod mezi klientem a dodavatelem v souvislosti se zakázkou. Pokud s některým zde uvedeným ustanovením či zde uvedeným údajem nesouhlasíte, jste povinen toto písemně sdělit dodavateli e-mailem na adresu digitisk@proxima.net či faxem na číslo 222 727 096, a to do 24 hodin od odeslání finální kalkulace. V opačném případě se má za to, že klient s veškerými zde uvedenými podmínkami, cenami, daty plnění a ostatními ustanoveními bez jakýchkoli výhrad souhlasí.XML Sitemap  |  RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

PROXIMA TISK, s.r.o.